chilli_ideas_logo_2.2

REGULAMENTUL Campaniei 

- Sweets & tea, mai fericiți, mai productivi -

 

 

 1. Organizatorul campaniei

 

1.1. Organizatorul campaniei promoționale “Sweets & tea, mai fericiți, mai productivi” (denumită în continuare „Campania“) este CHILLI IDEAS SRL, cu sediul în București, Str. Știrbei Vodă 114-116, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/17352/2007, CUI RO22418870,  denumită în continuare ,,Organizatorul”.

1.2. Campania se va derula/desfășura în conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toți participanții. Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament (denumit în continuare „Regulamentul”). Regulamentul stabilește principiile, condițiile de participare la campanie, valoarea totală a Campaniei, precum și drepturile și obligațiile Organizatorului, alături de drepturile și obligațiile Participantului. 

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul. Cu toate acestea, astfel de modificări nu vor aduce/atinge în niciun fel drepturile deja dobândite de participanții la campanie. 

1.4. Regulamentul Campaniei este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, în oricare dintre următoarele modalități:

 • printr-o solicitare scrisă trimisă în  atenția  Organizatorului,  la  sediul  acestuia din București, Str. Știrbei Vodă 114-116, sector 1, București, pe toată durata de desfășurare a Campaniei.
 • accesând site-ul https://info.chilli-ideas.ro/regulament-concurs (accesibil și de pe mobil sau tabletă).

 1. Durata și locul de derulare al Campaniei

 

2.1. Campania are loc în perioada 26 Octombrie - 15 Decembrie 2021 (în continuare denumită ,,Durata Campaniei”). 

2.2. Campania se va desfășura pe întreg terioriul României, prin intermediul site-ului Organizatorului, www.chilli-ideas.ro sau prin solicitarile offline, prin intermediul adreselor e-mail, catre personalul companiei.

 

 1. Temeiul legal al Campaniei

 

3.1 Campania este  organizata in  conformitate  cu prevederile  Ordonantei  Guvernului  nr. 99/2000  privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare.

 

 1. Premiile Campaniei

 

4.1. Participanții la Campanie care îndeplinesc condițiile prevăzute la pct. 5 de mai jos vor primi din partea Organizatorului:

 • un fierbător electric digital (1 bucăți), capacitate 1,5 litri, marca “LIVOO”, de culoare gri sau alb, in funcție de alegerea participanților cât și a stocului disponibil în momentul acordării premiului,având dimensiunile: 20 cm, 15,7 cm, 27,4 cm și confecționat preponderent din plastic.

4.2. Premiile nu se cumulează. 

4.3. Valoarea totală a premiilor oferite în această campanie este în cuantum de 38,533,8 LEI, fără TVA și se regăsește  în tabelul de mai jos:

 


Tipuri de premii

 

Număr premii


Valoarea unitară netă,

exclusiv TVA (lei)

Fierbător electric digital 1,5 L LIVOO

200

269,74

 

 1. Dreptul și condițiile de participare

 

5.1. Campania promotională este deschisă participanților persoane fizice cu vârsta de minim 18 ani și juridice (denumiți în continuare ,,Participanți")

Pentru a beneficia de premiile campaniei, Participanții trebuie sa achizitioneze produse și/sau servicii de la Organizator cu o valoare minimă de 5000 Euro+TVA, echivalentul în lei, ce se calculează la cursul BNR din ziua plății facturii emisă de Organizator. Campania este valabilă atât pentru produsele personalizate, cât și cele nepersonalizate, comercializate de Organizator. De asemenea, Campania este valabilă și pentru comenzi de produse și/sau servicii care nu beneficiază de o prezentare prin intermediul site-ului Organizatorului, dar fac parte din activitatea acestuia, pot fi comercializate și/sau personalizate de Organizator.

5.2. Este interzisă participarea la Campanie a persoanelor fizice care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data începerii Campaniei. De asemenea, este interzisă participarea la Campanie a rudelor/afiliaților persoanelor implicate în campanie.

5.3. Organizatorul are dreptul în orice moment să verifice dacă toți Participanții au îndeplinit criteriile necesare pentru a participa la Campanie. În cazul în care un Participant nu îndeplinește condițiile necesare pentru a participa la Campanie, Organizatorul are dreptul de a exclude un astfel de Participant din Campanie. Un Participant exclus din Campanie își pierde dreptul de a primi premiul sub forma ,,Fierbător electric digital”. 

5.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza Participantului dreptul de a participa la Campanie într-unul din cazurile de mai jos:

 • Participantul încălcă semnificativ Regulamentul; sau 
 • Participantul, membrii conducerii, partenerii sau acționarii săi întreprind acțiuni care încalcă bunele practici comerciale, punând în pericol reputația sau interesele Organizatorului sau întreprind acțiuni care dăunează Organizatorului sau expun Organizatorul la daune. 

5.5. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea prezentului Regulament.

 

 1. Mecanismul campaniei promoționale

 

6.1. În data de 26 Octombrie 2021, Organizatorul va trimite un newsletter care va conține un link activ ce poate fi accesat de orice persoană care dorește să participe la Campanie. Link-ul va trimite Participantul la site-ul oficial al Organizatorului – www.chilli-ideas.ro, prin intermediul căruia Participantul poate achiziționa produse și/sau servicii de la Organizator.

Campania este valabilă și deschisă tuturor persoanelor care doresc să participe, primirea link-ului activ și accesarea acestuia nereprezentând o condiție expresă și limitativă de participare. 

Pentru înscrierea valabilă, în vederea participării la campanie, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții cumulativ:

a) Participantul să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 5 de mai sus. 
b) Participantul să achizitioneze produse și/sau servicii de la Organizator cu o valoare minimă de 5000 Euro, exclusiv TVA în perioada desfășurării campaniei (Art 2,1 mai sus)
c) Organizatorul va verifica vănzările efectuate în perioada desfășurării campanieipentru a putea valida eligibilitatea participanților și livrarea ulterioara a premilor către aceștia.
d) Participantul va primi premiul “Fierbător electric digital”, prin intermediul Fan Courier sau prin personal propriu al Organizatorului (pentru livări în București), în termen de 20 zile lucătoare de la momentul finalizării campaniei (Art. 2,1 mai sus).

 

 1. Condiții privind premiile oferite

 

7.1. Nu se poate acorda contravaloarea în bani pentru premiile constând în Fierbător electric digital, 1,5 L LIVOO,  câștigat în cadrul prezentei Campanii. 

7.2. Premiile se vor trimite pe baza unui proces verbal ce va trebui semnat de către Participant.

7.3. Reclamațiile ulterioare momentului semnării procesului verbal de predare primire, referitoare la premiul câștigat, nu vor fi luate în considerare de către Organizator. 

7.4. Costurile livării  comenzii prin Fan Curier către Participant, vor fi suportate în mod exclusiv de Organizator.

7.5. Costurile unei singure livări ulterioare a premiului prin Fan Curier către Participant, vor fi suportate în mod exclusiv, de asemenea, de Organizator.

 

 1. Responsabilitate

 

8.1. Participanții acceptă în mod expres, neechivoc și definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința Câștigătorilor premiilor Campaniei, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta regulile Campaniei sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante, (nume, prenume, adresă, număr de telefon mobil și adresa de e-mail valabilă).

8.2. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate recepționa premiul din cauza numelui și / sau prenumelui și / sau numărului de telefon și / sau adresei de mail / livrare transmise greșit. 

8.3. Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care un participant desemnat câștigător nu poate beneficia de premiu din cauza nerespectării în integralitate, de către oricare participant, a Regulamentului Campaniei sau din cauza datelor sale cu caracter personal transmise greșit. Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participant Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia din urmă, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora și considerate de către Organizator drept reale, corecte si complete. 

8.4.  Organizatorul nu este responsabil nici în cazul în care decide, din orice motive, să nu suplimenteze numărul de premii alocate, în perioada de desfășurare a Campaniei. 

8.5.  Imposibilitatea Participantului, din orice motive, de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestei Campanii sau de a utiliza oricare din premiile Campaniei exonerează Organizatorul de orice răspundere. 

8.6.  Organizatorul Campaniei nu va avea nicio răspundere și nu va putea fi implicat în niciun fel în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legatură cu aceasta Campanie. 

8.7.  În cazul refuzului participanților de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. 

8.8. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la drepturile de proprietate a premiilor nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda Premiile Participanților care respectă prevederile prezentului Regulament. Din momentul primirii premiilor de către Participant, Organizatorul este exonerat de răspundere.

8.9. Participanții își asumă întreaga răspundere civilă și penală pentru informațiile pe care le transmit sau le publică în spațiile dedicate campaniei.

8.10. Participanții sunt de acord și se obligă să nu folosească spațiile dedicate promoției pentru a instiga la încălcarea legislației în vigoare. În același timp, participanții sunt de acord și se obligă să nu ofere informații cu scopul de a sprijini activități ilegale.

 

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

9.1. Întrucât CHILLI IDEAS SRL solicită participanților la Campanie anumite date ce au caracter personal, Organizatorul asigură și protejează drepturile persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prin declararea datelor sale personale, Participantul își manifestă consimțământul în mod expres și neechivoc că datele respective să fie colectate de către Organizator, exclusiv pentru derularea acestei Campanii.

Colectarea datelor cu caracter personal presupune în mod obligatoriu furnizarea acestora de către persoanele vizate. Dacă aceste date nu vor fi furnizate, acest lucru va fi considerat drept un refuz al Participantului de a-i fi prelucrate datele respective fapt care determină implicit imposibilitatea participării la Campanie. În vederea asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal, Organizatorul a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru minimizarea riscurilor de pierdere, distrugere, divugare neautorizată a datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul Campaniei,  iar orice persoană care acționează sub autoritatea Organizatorului, care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât pe baza instrucțiunilor și numai pentru îndeplinirea atribuțiilor sale de serviciu.

 

9.2. Participanții au dreptul ca în orice moment să solicite Organizatorului:

a) confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta (Dreptul de acces);
b) rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a anumitor date incomplete sau inexacte (Dreptul de intervenție);
c) încetarea, din motive întemeiate și legitime, ca date care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări (Dreptul de opoziție);
d) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa (Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale);

Datele personale pot fi transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale, numai la solicitarea expresă și justificată a acestora.

9.3. La cererea expresă a oricăruia dintre Participanți, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participanții înscrisi la Campanie vor trimite pe adresa: Str. Știrbei Vodă 114-116, sector 1, București, România o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ori la adresa de e-mail: hello@chilli-ideas.ro .

9.4. Prin participarea la Campanie, participanții confirmă cunoașterea prevederilor prezentului Regulament și își exprimă acordul în privința acestora și cu privire la includerea datelor personale în baza de date a Organizatorului, în scopul participării la această Campanie.

 

 1. Procedura de soluţionare a reclamațiilor

 

10.1. Participanții pot depune contestație în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale prin email la adresa hello@chilli-ideas.ro sau prin poștă CHILLI IDEAS S.R.L, cu sediul în Str. Știrbei Vodă 114-116, sector 1, București, România, în maxim 30 de zile de la încheierea Promoției. După această dată, nici o contestație nu va mai fi luată în considerare de către Organizator

10.2. Reclamaţia trebuie să conţină datele persoanei care face reclamația și o descriere exactă a cauzei reclamaţiei. 

10.3. Reclamaţiile vor fi soluţionate de Organizator în termen de 30 zile de la data primirii. Participantul va fi informat de rezultatul procedurii de soluţionare a reclamaţiei de către Organizator, printr-un comunicat scris trimis la adresa specificată de Participant în reclamaţie.

 

 1. Întreruperea Campaniei promoționale

 

11.1. Campania promoțională va putea fi întreruptă înainte de încheierea perioadei de promoție, doar în caz de forță majoră* sau printr-o decizie a organizatorului, inclusiv în cazul imposibilității acestuia, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.

Nota*: Forța Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului contract și care impiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forță Majoră.

 

 1. Prevederi finale

 

12.1. Toate informațiile despre Campanie incluse în orice alte materiale, în special în materiale promoționale și publicitare, nu au caracter obligatoriu, ci au titlu exclusiv informativ. 

12.2. Această Campanie nu este un joc de noroc, o tombolă, un sistem de pariuri mutuale sau o loterie promoțională ale cărei rezultate depind de șansă în sensul art. 3 din Ordonanța de Guvern nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (cu modificările ulterioare, actualizate la zi). 

12.3. Tuturor aspectelor care nu sunt stabilite aici li se aplică prevederile legislației române.

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei Mic dejun cu un ceai bun (“Campania”)

- INFORMAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL –

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal

În vederea desfășurării Campaniei, datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de către: S.C. CHILLI IDEAS SRL (denumită în continuare “Organizatorul”), cu sediul în București, Str. Știrbei Vodă 114-116, sector 1, București. 

 

 1. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul Campaniei

În cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de date cu caracter personal: 

 • Nume  și prenume; 
 • Serie și număr act identitate, pentru întocmirea facturii;
 • Adresa de email;
 • Număr de telefon;
 • Adresa de livrare 

Suplimentar, pentru înscrierile pe persoană juridică, se vor colecta :

 • Nume companie 
 • CUI

Codul numeric personal va fi colectat pentru toți participanții la Campanie și păstrat și procesat doar în cazul câștigătorilor pentru care Operatorul este obligat la reținerea și virarea impozitului pe venit pentru premiile acordate, conform reglementărilor fiscale în vigoare și doar pentru a putea verifica dacă vârsta Participanților este conform Regulamentului, la momentul înscrierii în Campanie.

 

 1. Scopul procesării

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate de către Operator în scopul: 

  • organizării și desfășurării Campaniei; 
  • desemnării și validării Câștigătorilor; 

 

 1. Temeiul juridic al prelucrarii 

Datele vor fi prelucrate în temeiul consimțământului Participantului și/ sau al interesului legitim al Operatorului, prin acceptarea de către persoana vizată/Participant a termenilor și condițiilor Regulamentului și a anexelor acestuia.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei de către Operator vor fi dezvăluite operatorilor de curierat – Fan Curier – în situația în care premiile vor fi livrate prin curier,  precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participanților declarați necâștigători vor fi stocate de catre Operator timp de 60 de zile de la încheierea Campaniei. Datele cu caracter personal ale câștigătorilor, vor fi stocate de către Operator conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în care a avut loc plata impozitului aferent premiilor acordate. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare. 

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

În vederea asigurării unei prelucrări echitabile și transparente, Operatorul asigură participaștilor, pe durata Campaniei, următoarele drepturi: 

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare datelor sale cu caracter personal; in acest caz, Participantul intelege si accepta faptul ca, nu va putea participa in cadrul Campaniei.
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul de a se opune prelucrării, exceptând cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul; 
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior printr-o cerere scrisă, datată, semnată și adresată Operatorului la adresa CHILLI IDEAS S.R.L, cu sediul în Str. Știrbei Vodă 114-116, sector 1, București, România sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail hello@chilli-ideas.ro.

 1. Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor

Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoane juridice sau persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani. În situația în care Operatorul primește date cu caracter personal aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani, aceste date vor fi imediat șterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare și stocare ale Operatorului. În cazul în care un părinte sau un titular al autorității părintești notifică prelucrarea unor date cu caracter personal apaținând unor persoane cu vârsta mai mica de 18 ani, Operatorul va șterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare și stocare.

 

 1. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricând pe durata desfășurării Campaniei, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicată pe site-ul Operatorului și/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusă la cunoștința Participanților prin aceleași mijloace prin care au fost încunoștințate cu privire la Regulament.


CHILLI IDEAS SRL